Čo je APROGEN ?

      Školský vzdelávací program pre intelektovo nadaných žiakov vzdelávaných na našej škole vychádza z pokusného overovania Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti autorky PhDr. Jolany Laznibatovej CSc., do ktorého sme sa so súhlasom MŠ SR ako škola zapojili v roku 2005. Všetky školy, ktoré boli zaradené do overovania nových foriem, metód a obsahu výchovy a vzdelávania nadaných detí sa zapojili do spolupráce so Školou pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave a spolupracovali pri dotváraní nového vzdelávacieho programu pre intelektovo nadané deti s autorkou tohto špecifického vzdelávacieho programu.
      Vytvorený Program APROGEN - " Alternatívny PROGram Edukácie Nadaných" bol ohodnotený ako moderný pozitívne rozvíjajúci tak výkonovú ako aj osobnostnú sféru nadaných žiakov a v praxi sa osvedčil ako vysoko efektívny aj v edukačnom procese pri práci s nadanými žiakmi.
      V súčasnosti sa Program APROGEN aplikuje v triedach pre intelektovo nadané deti v 29 základných školách na Slovensku.
      Charakteristické pre Program APROGEN je, že zohľadňuje všetky špecifiká a odlišnosti vývinu intelektovo nadaných detí so silným zastúpením alternatívnych psychologických prístupov vo výchove. Začína na báze psychologických vyšetrení, nomináciami, diagnostikou a výbermi žiakov do prvej triedy. Následne pokračuje aplikáciou výchovno-vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorý je postavený na báze:
 • zohľadňovaní špecifických edukačných potrieb nadaných žiakov,
 • rešpektovania aktuálnej vývinovej úrovne žiakov,
 • akceptovania individuálnych odlišností žiakov,
 • zohľadňovania zvláštností osobnostného vývinu nadaných,
 • aplikovania psychologického pôsobenia a podpory pri rozvíjaní nadania, a to samozrejme pri realizácii kvalitnej, kreatívnej a nadštandardnej formy výučby v škole.
      Naša škola v rámci svojho vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním prináša a aplikuje nové progresívne prvky, ako napríklad: priateľskú, nestresovú a tolerantnú atmosféru - atmosféru bez strachu, agresivity a šikany, ranné komunity, ročníkové práce, projektové vyučovanie, konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov, neformálny partnerský vzťah učiteľ - žiak, s nadštandardnou komunikáciou učiteľ - žiak, škola - rodič.

      Výber detí do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných podľa Programu APROGEN sa robí na základe viacnásobného, minimálne dvojúrovňového psychologického vyšetrenia. Deti sú do tejto triedy prijímané po splnení dvoch základných kritérií:

 • 1. Dieťa musí spĺňať platné kritérium nadania, pričom intelektová úroveň zisťovaná štandardnými psychologickými testami musí byť vysoko nadpriemerná a musí spĺňať hranicu nadania, ktorá je všeobecne uznávaná a medzinárodne platná. Inteligenčný kvocient musí dosahovať hodnotu nad 130 (IQ >= 130).
 • 2. Dieťa už musí vedieť čítať, písať a počítať, pričom akceptujeme rôznu úroveň týchto schopností. Vyšetrenie sa robí na úrovni vedomostnej, ale i na úrovni osobnostnej a emociálno-sociálnej. Pre prijatie je rozhodujúce psychologické vyšetrenie. Za výber detí do triedy zodpovedá psychológ a finálne autorka projektu PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka základnej školy a gymnázia pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, ktorá je aj koordinátorom zodpovedajúcim za identifikačný a výchovno-vzdelávací proces.
Výhody vzdelávania v triedach pre nadané deti - oproti klasickým triedam:
 • možnosť nadaného dieťaťa komunikovať s rovesníkmi podobného zamerania
 • znížený počet žiakov v triede: na 1.stupni - 12 žiakov, na 2.stupni - 17 žiakov (možnosť individuálneho prístupu)
 • metodika vzdelávania zameraná na potreby nadaných žiakov (redukcia rutiny, zníženie opakovania, akceptácia rôznych riešení, sofistikované úlohy, nové a rozšírené predmety)
 • personál pripravený vnímať, odhaliť a pedagogicky riešiť možné riziká vo vývine nadaných, ale tiež odhaliť a ďalej rozvíjať špecifické záujmy a prejavy nadania dieťaťa
 • zníženie rizika vylúčenia dieťaťa z kolektívu (nízky počet žiakov, možnosť pedagógov pozorne sledovať sociálne deje v kolektíve, prítomnosť podobne zameraných rovesníkov)
 • aktivizácia nadaného dieťaťa (úlohy primerané jeho intelektovému potenciálu, odstránenie „nudy“ z príliš ľahkých či rutinných úloh oproti požiadavkám bežnej školy)
 • vyučovanie pomocou moderných nástrojov IKT - interaktívna tabuľa, notebook s pripojením na internet a dataprojektor